Financiën

Geprognotiseerde balans

Geprognotiseerde balans

Activa

x €1.000 

Gerealiseerde stand per
31-12-2022

Prognose
stand per
31-12-2023

Prognose
stand per
31-12-2024

Prognose
stand per
31-12-2025

Prognose
stand per
31-12-2026

Prognose
stand per
31-12-2027

Immateriële vaste activa

8.194

8.194

8.194

8.194

8.194

8.194

Materiële vaste activa

1.820.804

2.052.556

2.287.624

2.518.802

2.661.700

2.683.103

Financiële vaste activa

39.470

40.922

38.959

37.799

36.954

36.239

 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

13.228

13.228

13.228

13.228

13.228

13.228

 • Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

0

 • Overige langlopende leningen

26.035

27.487

25.524

24.364

23.519

22.804

 • Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

207

207

207

207

207

207

Voorraden

80.549

211.943

173.783

158.580

155.977

145.477

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

144.040

138.671

138.671

138.671

138.671

138.671

 • Vorderingen op openbare lichamen

77.851

75.166

75.166

75.166

75.166

75.166

 • Uitzettingen in 's Rijks Schatkist

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 • Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

6.428

6.428

6.428

6.428

6.428

6.428

 • Overige vorderingen

54.761

52.077

52.077

52.077

52.077

52.077

Liquide middelen

21.152

0

0

0

0

0

Overlopende activa

61.282

64.671

64.671

64.671

64.671

64.671

Totaal Activa

2.175.491

2.516.957

2.711.902

2.926.717

3.066.167

3.076.355

Passiva

x €1.000 

 

Gerealiseerde stand per
31-12-2022

Prognose
stand per
31-12-2023

Prognose
stand per
31-12-2024

Prognose
stand per
31-12-2025

Prognose
stand per
31-12-2026

Prognose
stand per
31-12-2027

Eigen vermogen

830.971

729.865

679.951

679.990

667.451

667.403

Voorzieningen

71.345

95.596

120.184

140.270

160.356

180.442

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

846.343

1.372.343

1.573.343

1.777.343

1.912.343

1.903.343

 • Obligatieleningen

171.000

161.000

116.000

116.000

116.000

116.000

 • Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000

0

0

0

0

0

 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken

643.000

1.199.000

1.445.000

1.649.000

1.784.000

1.775.000

 • Voor derden belegde gelden

635

635

635

635

635

635

 • Waarborgsommen

11.708

11.708

11.708

11.708

11.708

11.708

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

138.053

168.008

187.279

177.969

174.872

174.022

 • Bank en giro

0

856

127

817

720

870

 • Kasgeldleningen

80.000

110.000

130.000

120.000

117.000

116.000

 • Overige kortlopende schulden

58.053

57.152

57.152

57.152

57.152

57.152

Overlopende passiva

288.779

151.145

151.145

151.145

151.145

151.145

Totaal Passiva

2.175.491

2.516.957

2.711.902

2.926.717

3.066.167

3.076.355

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10