Bijlagen

Overzicht Verplichte BBV Indicatoren

De BBV schrijft voor dat als gegevens niet beschikbaar zijn dit moet worden aangegeven. In onderstaande tabel wijst de afkorting 'gnb' erop dat gegevens niet beschikbaar zijn.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Indicator

Eenheid

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bron

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

661

681

712

783

907

 gnb

COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

706

731

762

833

957

 gnb

COELO, Groningen

Gemiddelde WOZ-waarde

x €1.000

 gnb

299

331

357

392

461

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

16,3

16,0

15,5

16,4

17,6

 gnb

Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research

Klimaatvriendelijke stad

Indicator

Eenheid

2018

2019

2020

2021

Bron

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

202

197

203

202

CBS statistiek Huishoudelijk afval

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

%

2,6%

4,2%

5,9%

7,1%

Berekening

Veilige stad

Indicator

Eenheid

2018

2019

2020

2021

2022

Bron

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

3,0

2,6

2,3

1,9

1,8

CBS - Diefstallen

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

5,5

5,5

5,2

4,6

4,9

CBS - Criminaliteit

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

7,4

8,1

7,5

7,3

7,1

CBS - Criminaliteit

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

3,8

4,2

3,9

3,4

4,5

CBS - Diefstallen

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

12

16

18

6

6

Stichting Halt

Passende ondersteuning en opvang

Indicator

Eenheid

2018

2019

2020

2021

2022

Bron

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

8%

7%

7%

7%

 gnb

CBS - Jeugdmonitor

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

560

570

570

560

540

CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo

Jongeren met een delict voor de rechter

%

1%

1%

1%

1%

CBS - Jeugdmonitor

Jongeren met jeugdbescherming

%

 gnb

 gnb

 gnb

0,8%

0,8%

CBS Jeugd

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

 gnb

 gnb

 gnb

16,6%

15,2%

CBS Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

%

 gnb

 gnb

 gnb

0,4%

0,3%

CBS Jeugd

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Indicator

Eenheid

2018

2019

2020

2021

2022

Bron

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

1

1,3

2

1,9

1,6

DUO/Ingrado

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

1045,3

1073,5

1086,8

1104,7

1145,7

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

Functiemenging

%

63,6

64,1

64,3

64,4

65

CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

gnb

82,7

127,8

163,5

179,8

CBS - Re-integratie

Netto arbeidsparticipatie

%

73,7%

75%

74,5%

74,8%

77,2%

CBS - Arbeidsdeelname

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

493,9

471,9

716,7

562

gnb

CBS - Re-integratie

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

36

31

24

22

27

DUO/Ingrado

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

159,5

167,7

178,6

185,3

195,3

LISA

Kansrijk opgroeien

Indicator

Eenheid

2018

2019

2020

2021

Bron

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2,0%

1,0%

2,0%

1,0%

CBS - Jeugdmonitor

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2,1%

2,3%

1,9%

1,9%

DUO/Ingrado

Levendige en gezonde stad

Indicator

Eenheid

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bron

Demografische druk

%

48,2%

48,1%

48,0%

48,2%

48,2%

47,7%

CBS - Bevolkingsstatistiek

Niet-sporters

%

 gnb

 gnb

35,9%

 gnb

 gnb

 gnb

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Paragraaf Bedrijfsvoering

Indicator

Eenheid

2022

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

12,61

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

12,51

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

1.450 euro

Externe inhuur

Kosten in % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur

15,2%

Overhead

% van de totale lasten

12,0%

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10