Bijlagen

Berekening EMU-saldo

Berekening EMU-saldo

x €1.000 

Omschrijving

2023 geactualiseerd beeld

Raming 2024

Raming 2025

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-101.106

-49.914

39

2

Mutatie (im)materiële vaste activa (1)

231.752

235.068

231.178

3

Mutatie voorzieningen (2)

24.251

24.588

20.086

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) (3)

131.394

-38.160

-15.203

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-440.001

-222.234

-195.850

Berekening EMU-saldo = post 1 – 2 + 3 – 4 – 5

Toelichtingen:
(1) Investeringsuitgaven minus afschrijvingen minus bijdragen van derden plus inkomsten uit desinvesteringen.
(2) Dotaties aan voorzieningen minus onttrekkingen aan voorzieningen.
(3) Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke minus verkopen van grond, beide voor zover niet in exploitatie verantwoord.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10