Programma 's

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil in onze stad een passende woning kan vinden.

Portefeuillehouder(s): Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Linda Voortman, Lot van Hooijdonk en Susanne Schilderman

Financiën programma

De baten in dit programma zijn 231,6 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Inkomsten uit grondexploitaties (189,1 miljoen euro)
  • Inkomsten uit erfpachtcontracten, conversie van erfpachtrechten en meerwaardeafdrachten uit bestemmingswijzigingen op erfpachtgronden (16,9 miljoen euro)
  • Leges vergunningen en precario, boetes en dwangsommen: (20,1 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 243,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Kosten voor grondexploitaties, bestaande uit kosten voor verwerving, tijdelijk beheer, plan- en VAT kosten, bouw- en woonrijp maken, sloopkosten en milieumaatregelen, rente en overige kosten (143,0 miljoen euro)
  • Verrekening naar de balans van het onderhanden werk van de grondexploitaties (41,6 miljoen euro)
  • Kosten voor overige gebiedsontwikkelingen en voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (32,0 miljoen euro)
  • Kosten voor de bebouwde omgevingen, bestaande uit personeelskosten, bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), juridische kosten en licentiekosten (23,8 miljoen euro)
  • Subsidies en uitvoeringskosten voor beleidsontwikkeling van het deelprogramma huisvesting en voor het realiseren van versneld toevoegen van woonruimte (5,9 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 17,4 miljoen euro onttrokken en 14,4 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

De grootste mutatie in 2024 wordt veroorzaakt door de actualisatie van onze grondexploitaties, zoals in het MPR 2023 is vastgesteld. Dit effect is zowel aan de baten als de lastenkant zichtbaar.

Baten & lasten

231.617

11,8 %

243.232

12,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10