Programma 's

Klimaatvriendelijke stad

We leveren samen met de stad onze maximale bijdrage om klimaatverandering te beperken.

Portefeuillehouder(s): Lot van Hooijdonk

Financiën programma

De baten in dit programma zijn nihil.

De lasten in dit programma zijn 11,845 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit activiteiten op het gebied van:

  • Gebouwen verduurzamen (3,97 miljoen euro)
  • Buurtenaanpak Aardgasvrij (2,97 miljoen euro)
  • Bronnen verduurzamen (1,67 miljoen euro)
  • Aanpassen Infrastructuur (1,32 miljoen euro)
  • Publiek eigendom (0,8 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 0,675 miljoen euro onttrokken en wordt er geen bedrag toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .  

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Het financieel meerjarenbeeld van dit programma geeft nog geen inzicht in de middelen die vanuit het Rijk worden ontvangen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Ook zijn er komende jaren specifieke uitkeringen voor onder andere Energiearmoede en het Nationaal Isolatieprogramma beschikbaar. Doordat deze middelen recent zijn toegekend zijn deze bedragen nog niet meegenomen in deze Programmabegroting. De getoonde afname van het lasten en baten budget vanaf 2024 geeft hierdoor een vertekend beeld. Over de bijstelling van de meerjarenbegroting wordt gerapporteerd in de Tweede Bestuursrapportage 2023.

Baten & lasten

0

0,0 %

11.845

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10