Financiën

Overzicht Reserves

Stand en verloop reserves

De totaaltabel Reserves laat het verloop van de algemene reserves en de bestemmingsreserves per programma zien. In de bijlagen bij deze begroting wordt een nadere toelichting op de reserves gegeven.

Belangrijkste uitgangspunten

 • Reserves zijn uitgestelde begrotingsposten die zijn gereserveerd om te dienen als financiële dekking voor toekomstige lasten
 • In principe zijn middelen in een reserve gereserveerd voor het beleidsdoel waar de Raad het voor heeft bestemd. Mocht de Raad de bestemming van deze middelen willen wijzigen is hier een Raadsbesluit voor nodig. In het geval dat er verplichtingen zijn afgesloten binnen de reserve, is het niet mogelijk dit verplichte budget elders te alloceren.
 • Financiële middelen in een reserve behoren tot het eigen vermogen van de gemeente
 • Er zitten geen wettelijke restricties aan reserves, behalve dat ze niet negatief mogen zijn
 • In het algemeen worden twee typen reserves onderscheiden:
  • Algemene reserve: bestaat uit de algemene dekkingsreserve en de algemene risicoreserve.
   • Algemene dekkingsreserve: Hiervan is de bestemming door de Gemeenteraad nog niet vastgesteld. De algemene dekkingsreserve wordt ook gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming.
   • Algemene risicoreserve: dient als buffer om de financiële gevolgen van risico's op te vangen.
  • Bestemmingsreserves: reserves met een specifiek, door de Raad vastgesteld (beleids-)doel, die alleen aan dat doel mogen worden besteed
 • Het budget binnen een reserve kan vrij besteedbaar worden in een aantal gevallen:
  • De looptijd van de reserve is op het eind;
  • de desbetreffende reserve is 4 jaar niet gemuteerd is;
  • de Raad heft de reserve op door middel van een Raadsbesluit
 • Over het algemeen wordt geen interne rente toegevoegd aan reserves tenzij de raad bij instelling van een reserve gemotiveerd anders besluit.

Beleidskaders

Beleidsnota (inclusief link) 

Datum 

Inhoud 

Nota Reserves

2019

 Een classificatie met kenmerken van de verschillende type reserves, met een uitleg van de spelregels voor het instellen, muteren en opheffen van een reserve.

x € 1.000

Omschrijving

Saldo
31-12-2022

B&D
voorstellen 2022

Saldo
1-1-2023

Mutatie
2023

Begroot
1-1-2024

Mutatie
2024

Begroot
1-1-2025

Mutatie
2025

Begroot
1-1-2026

Mutatie
2026

Begroot
1-1-2027

Mutatie
2027

Begroot
1-1-2028

a

b

c = a+b

d

e = c+d

f

g

h

i = g+h

j

k = i+j

l

m = k+l

Algemene dekkingsreserve

85.429

40.872

126.301

-80.091

46.210

-39.895

6.315

7.030

13.345

-4.915

8.430

-3.510

4.920

Algemene Reserve

67.745

-10.138

57.607

57

57.664

-6.400

51.264

0

51.264

0

51.264

0

51.264

Totaal Algemene reserve

153.174

30.734

183.908

-80.034

103.874

-46.295

57.579

7.030

64.609

-4.915

59.694

-3.510

56.184

Betrouwbare overheid

887

150

1.037

0

1.037

0

1.037

0

1.037

0

1.037

0

1.037

Ontwikkeling en wonen voor iedereen

226.703

2.669

229.372

-8.170

221.201

-3.017

218.183

-2.420

215.762

-3.004

212.758

-4.875

207.883

Klimaatvriendelijke stad

10.780

0

10.780

1.956

12.736

-675

12.061

-100

11.961

-100

11.861

-100

11.761

Duurzame bereikbaarheid

29.970

-1.918

28.052

-10.819

17.234

-3.865

13.369

4.731

18.101

-10.259

7.843

-1.962

5.881

Aantrekkelijke en groene leefomgeving

26.665

2.244

28.909

-4.775

24.134

25

24.159

25

24.184

25

24.209

25

24.234

Veilige stad

143

0

143

0

143

0

143

0

143

0

143

0

143

Passende ondersteuning en opvang

5.007

-1.016

3.991

-1.741

2.250

0

2.250

0

2.250

0

2.250

0

2.250

Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning

6.123

0

6.123

-119

6.004

-60

5.944

0

5.944

0

5.944

0

5.944

Kansrijk opgroeien

19.667

-1.018

18.649

0

18.649

0

18.649

0

18.649

0

18.649

0

18.649

Levendig en gezonde stad

18.763

1.555

20.318

7.785

28.102

3.532

31.634

-573

31.060

2.927

33.987

3.223

37.209

Algemene middelen en overhead

20.404

4.210

24.614

-10.055

14.559

1.806

16.365

-2.656

13.709

146

13.855

2.989

16.844

Vaste activa

278.163

-3.088

275.075

4.867

279.942

-1.364

278.577

-5.997

272.580

2.642

275.222

4.162

279.385

Totaal Bestem-mingsreserves

643.275

3.788

647.063

-21.071

625.991

-3.618

622.371

-6.990

615.380

-7.623

607.758

3.462

611.220

Totaal reserves per programma

796.449

34.522

830.971

-101.105

729.865

-49.913

679.950

40

679.989

-12.538

667.452

-48

667.404

De toelichting op de reserves is te vinden in de bijlage toelichting reserves.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10