Bijlagen

Corresponderende posten

Corresponderende posten

x €1.000

Corresponderende posten

2024

2025

2026

2027

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag

 64

 65

 62

 59

Handhaving energielabel C kantoren

 5

 5

 -4

 -4

Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap

 75

 76

 72

 70

Correctie IPS

 2

 2

 1

 1

Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie

 147

 157

 -   

 -   

Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp

 1.486

 850

 9

 9

Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+

 989

 1.008

Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief)

 1.941

 1.833

 1.771

Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO

 1.678

 1.584

 1.531

Herinvoering eigen bijdrage WMO

 -3.691

 -3.566

Overgangsrecht levenslang

 -1

 -1

 -1

Jeugdzorg

 24.764

15.011

Voorschoolse educatie

 22

 22

 21

 20

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

 -1.497

 -1.497

 -1.497

 -1.497

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

 58

 58

 58

 58

Vrouwenopvang (DU)

 22

 22

 20

 20

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

 38

 38

 38

 38

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

 29

 29

 29

 29

Armoedebestrijding kinderen (DU)

 -36

 -36

 -36

 -36

Beschermd Wonen (IU)

 6.110

 6.113

 6.115

 6.115

Participatie (IU)

 711

 700

 801

 193

Voogdij/18+ (IU)

 -115

 -115

 -115

 -115

Mutatie algemene uitkering

32.874

26.126

5.299

4.695

1. Betrouwbare overheid

64

65

62

59

2. Ontwikkelen en wonen voor iedereen

80

81

68

66

3. Passende ondersteuning en opvang

6.190

9.811

5.918

5.928

4. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

824

823

766

158

5. Kansrijk opgroeien

2.427

1.810

-39

-39

6. Algemene middelen

23.289

13.536

-1.476

-1.477

Door te vertalen naar programma's

32.874

26.126

5.299

4.695

Saldo corresponderende posten

0

0

0

0

In de meicirculaire 2023 worden extra middelen voor nieuwe taken of uitnamen voor vervallen taken beschreven, de corresponderende posten. De noodzakelijkheid van het door vertalen van de corresponderende posten naar de inhoudelijk programma’s wordt getoetst bij de organisatieonderdelen. Hieronder een overzicht van de financiële middelen en daaronder een toelichting waarvoor het nodig is.

1. Betrouwbare overheid

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag
Het rijk heeft de wet 'nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag' aangenomen. Uitvoering van deze wet brengt extra kosten met zich mee, deze bijdrage is daar compensatie voor.

2. Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Handhaving energielabel C kantoren

Extra inzet voor label C controles.

Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap

Voor de invoering van de regels Goed Verhuurderschap is op structurele basis uitvoeringscapaciteit benodigd. Dit vraagt om uitwerking van nieuwe instrumenten onder andere digitale meldpunt) en een goede afstemming met bestaande instrumenten. Door meer samen te voegen tot één beleid, één aanpak, wordt de sturing efficiënter en effectiever.

3. Passende ondersteuning en opvang

  Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief)

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is compensatie opgenomen voor het nadeel dat gemeenten hebben gehad sinds de invoering van het abonnementstarief. Met ingang van 2026 wordt het abonnementstarief aangepast en komt er een nieuwe eigen bijdrage regeling. Hiervoor wordt vanaf 2026 een korting ingeboekt, omdat er verwacht wordt dat gemeenten dan hogere opbrengsten krijgen uit eigen bijdrage en lagere kosten door afname van het gebruik.

  Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO

In de Voorjaarsnota van het rijk is opgenomen dat de aanpassing per 2025 van de eigen bijdrage regeling voor de Hulp bij het Huishouden (HbH)  in wordt getrokken en dat er per 2026 een gewijzigde eigen bijdrage regeling komt voor de hele Wmo. De eerder ingeboekte korting wordt daarom teruggedraaid en per 2026 wordt een korting ingeboekt op basis van de bredere aanpassing van de eigen bijdrage.

  Herinvoering eigen bijdrage WMO

In de Voorjaarsnota van het rijk is opgenomen dat de aanpassing per 2025 van de eigen bijdrage regeling voor de Hulp bij het Huishouden (HbH)  in wordt getrokken en dat er per 2026 een gewijzigde eigen bijdrage regeling komt voor de hele Wmo. De eerder ingeboekte korting wordt daarom teruggedraaid en per 2026 wordt een korting ingeboekt op basis van de bredere aanpassing van de eigen bijdrage.

  Overgangsrecht levenslang

Deze mutatie uit de meicirculaire betreft een correctie op de extrapolatie van de extramurale zorgkosten.

  Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

De middelen voor Maatschappelijke opvang worden over de centrumgemeente verdeeld op basis van maatstaven. Door een actualisatie van de waarden van deze maatstaven is het budget is toegenomen voor Utrecht als centrumgemeente.

  Vrouwenopvang (DU)

De middelen voor Vrouwenopvang worden over de centrumgemeente verdeeld op basis van maatstaven. Door een actualisatie van de waarden van deze maatstaven is het budget is toegenomen voor Utrecht als centrumgemeente.

  Beschermd Wonen (IU)

In de meicirculaire is de loon- en prijsindexatie voor de centrumgemeente-taak Beschermd wonen toegevoegd.

4. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Correctie IPS
Dit bedrag is nodig voor het begeleiden van mensen naar werk.

Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie
Dit bedrag is nodig voor het begeleiden van mensen naar werk.

Participatie (IU) onderdeel sociale werkvoorziening
Dit bedrag is nodig voor het begeleiden van mensen naar werk.

Participatie (IU) Onderdeel re-integratie
Dit bedrag is nodig voor de uitvoering van de Wsw.

Armoedebestrijding kinderen

Dit betreft de jaarlijkse actualisatie van het budget voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen.

5. Kansrijk opgroeien

Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp

In de meicirculaire is de loon- en prijsindexatie voor jeugdhulp toegevoegd.

Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+

In de meicirculaire is de loon- en prijsindexatie voor voogdij 18+ toegevoegd.

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

"De decentrale uitkering voorschoolse voorzieningen peuters heeft als doel dat alle peuters,
zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie, naar een voorschoolse
voorziening kunnen gaan. De decentrale uitkering voorschoolse voorzieningen is voor 2023
geactualiseerd met de voluminastanden van uitkeringsjaar 2022."

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

Voor de kinderen in een AZC worden middelen toegekend met betrekking tot jeugdhulp

Voogdij/18+ (IU)

In de meicirculaire zijn middelen voor voogdij 18+ verlaagd.

6. Algemene middelen

Voorschoolse educatie
De gemeente ontvangt via de meicirculaire een aanvullende bijdrage voor eerstelijns toezicht door de GGD'en

  Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

De regeling combinatiefuncties wordt niet meer vanuit het gemeentefonds gefinancierd. Vanaf 2023 worden deze middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld via de SPUK regeling GALA.

Jeugdzorg

Het rijk en VNG  hebben een akkoord met betrekking tot de hervormingsagenda tot en met 2025, hierbij is de korting van het rijk lager vastgesteld voor de jaren '24 en  '25

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10