Bijlagen

Overzicht Taakvelden

Overzicht Taakvelden

De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht

x €1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Betrouwbare overheid

T01

Bestuur

1.104

14.671

-13.567

0

0

-13.567

T02

Burgerzaken

7.736

14.302

-6.566

0

0

-6.566

T04

Overhead

0

9.416

-9.416

0

0

-9.416

T54

Musea

68

3.471

-3.402

0

0

-3.402

T57

Openb. groen & recreatie

0

246

-246

0

0

-246

T61

Samenkr.& burgerparticip.

0

13.826

-13.826

0

0

-13.826

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

T08

Overige baten en lasten

9

-4.208

4.217

0

0

4.217

T21

Verkeer en vervoer

0

-2.049

2.049

0

0

2.049

T22

Parkeren

0

-241

241

0

0

241

T25

Openbaar vervoer

0

-121

121

0

0

121

T31

Economische ontwikkeling

0

-844

844

0

0

844

T32

Fysieke bedrijfsinfrastr.

27.170

4.767

22.404

0

0

22.404

T55

Cultureel erfgoed

0

-482

482

0

0

482

T57

Openb. groen & recreatie

0

-603

603

0

0

603

T74

Milieubeheer

0

-1.687

1.687

0

0

1.687

T81

Ruimtelijke ordening

869

9.783

-8.915

0

109

-8.806

T82

Grondexpl. niet bedr.ter.

178.859

182.679

-3.820

4.635

5.144

-3.311

T83

Wonen en bouwen

24.710

56.235

-31.525

9.788

12.187

-29.126

Klimaatvriendelijke stad

T74

Milieubeheer

0

11.845

-11.845

0

675

-11.170

Duurzame bereikbaarheid

T063

Parkeerbelasting

62.817

14.942

47.875

0

0

47.875

T08

Overige baten en lasten

0

-2.902

2.902

0

0

2.902

T21

Verkeer en vervoer

717

34.114

-33.398

9.993

8.862

-34.529

T22

Parkeren

11.677

23.854

-12.177

0

1.339

-10.838

T25

Openbaar vervoer

2.072

4.349

-2.277

5.048

680

-6.645

T74

Milieubeheer

7

4.977

-4.970

0

2.405

-2.565

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed

T12

Openb. orde en veiligheid

85

2.481

-2.396

0

0

-2.396

T21

Verkeer en vervoer

11.747

78.967

-67.219

0

0

-67.219

T23

Recreatieve havens

382

1.051

-669

0

0

-669

T24

Econom. havens&waterwegen

844

345

499

0

3

502

T33

Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

745

580

166

0

0

166

T55

Cultureel erfgoed

369

7.394

-7.026

0

40

-6.986

T57

Openb. groen & recreatie

65

35.804

-35.740

0

0

-35.740

T72

Riolering

49.498

35.826

13.671

0

0

13.671

T73

Afval

68.930

52.030

16.900

0

0

16.900

T74

Milieubeheer

836

12.557

-11.720

141

56

-11.806

T75

Begraafpl. & crematoria

1.345

2.291

-946

0

0

-946

T81

Ruimtelijke ordening

0

1.612

-1.612

0

0

-1.612

Veilige stad

T11

Crisisbeheers.& Brandweer

0

34.691

-34.691

0

0

-34.691

T12

Openb. orde en veiligheid

5.607

38.494

-32.887

0

0

-32.887

Passende ondersteuning en opvang

T61

Samenkr.& burgerparticip.

0

5.625

-5.625

0

0

-5.625

T62

Wijkteams

0

30.565

-30.565

0

0

-30.565

T66

Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

6.079

-6.079

0

0

-6.079

T671

Maatwerkdienstverl. 18+

0

-218

218

0

0

218

T671A

Hulp bij het huishouden

1.714

15.464

-13.750

0

0

-13.750

T671B

Begeleiding (WMO)

0

29.624

-29.624

0

0

-29.624

T671C

Dagbesteding (WMO)

0

3.383

-3.383

0

0

-3.383

T671D

Overige maatwerkarrangeme

0

14.220

-14.220

0

0

-14.220

T681

Geëscaleerde zorg 18+

0

-5.467

5.467

0

0

5.467

T681A

Beschermd wonen (WMO)

4.663

99.009

-94.346

0

0

-94.346

T681B

Maatschappelijke- en vrou

0

37.752

-37.752

0

0

-37.752

Werk,toekomstbestendige economie en best

T064

Belastingen overig

156

150

6

0

0

6

T31

Economische ontwikkeling

313

19.091

-18.777

0

0

-18.777

T34

Economische promotie

0

5.763

-5.763

0

0

-5.763

T63

Inkomensregelingen

147.192

202.802

-55.610

0

0

-55.610

T64

Begeleide participatie

0

18.194

-18.194

0

0

-18.194

T65

Arbeidsparticipatie

350

26.453

-26.103

0

0

-26.103

T74

Milieubeheer

2

1.707

-1.705

0

0

-1.705

Kansrijk opgroeien

T42

Onderwijshuisvesting

2.847

56.580

-53.733

0

2.665

-51.068

T43

Onderwijsbel.&leerlingzk.

16.493

47.226

-30.734

0

2

-30.732

T56

Media

0

15.883

-15.883

0

0

-15.883

T61

Samenkr.& burgerparticip.

0

6.101

-6.101

0

0

-6.101

T62

Wijkteams

0

25.962

-25.962

0

0

-25.962

T672

Maatwerkdienstverl. 18-

0

-926

926

0

0

926

T672A

Jeugdhulp begeleiding

0

79.422

-79.422

0

0

-79.422

T673C

Jeugdhulp met verblijf ov

0

6.393

-6.393

0

0

-6.393

T674B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-

0

2.673

-2.673

0

0

-2.673

T682

Geëscaleerde zorg 18-

0

12.738

-12.738

0

0

-12.738

T682A

Jeugdbescherming

0

270

-270

0

0

-270

T71

Volksgezondheid

0

57

-57

0

0

-57

Levendige en gezonde stad

T42

Onderwijshuisvesting

1.129

1.374

-245

0

0

-245

T43

Onderwijsbel.&leerlingzk.

2.752

5.614

-2.862

0

0

-2.862

T51

Sportbeleid en activering

500

7.981

-7.481

0

42

-7.439

T52

Sportaccommodaties

14.553

43.240

-28.687

0

2.524

-26.163

T53

Cultuurprs.,-prod.&-part.

0

55.311

-55.311

0

132

-55.180

T54

Musea

0

10.023

-10.023

0

0

-10.023

T56

Media

0

627

-627

0

0

-627

T61

Samenkr.& burgerparticip.

47.570

112.114

-64.544

0

16

-64.528

T71

Volksgezondheid

2.739

35.208

-32.470

0

117

-32.353

T83

Wonen en bouwen

29.030

34.188

-5.158

4.183

2.115

-7.226

Algemene Middelen en Overhead

T04

Overhead

4.957

243.710

-238.753

0

60

-238.693

T05

Treasury

1.659

-6.770

8.429

0

0

8.429

T061

OZB woningen

59.611

4.943

54.669

0

0

54.669

T062

OZB niet - woningen

111.646

1.167

110.479

0

0

110.479

T064

Belastingen overig

1.575

335

1.239

0

0

1.239

T07

Alg. uitkering &gem.fonds

1.042.924

0

1.042.924

0

0

1.042.924

T08

Overige baten en lasten

5.935

6.646

-711

25.648

70.178

43.819

T09

Vennootschapsbelasting

0

250

-250

0

0

-250

T34

Economische promotie

4.514

0

4.514

0

0

4.514

Totaal

1.963.089

2.013.003

-49.914

59.436

109.350

0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.

x €1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

0

Bestuur en ondersteuning

T01

Bestuur

1.104

14.671

-13.567

0

0

-13.567

T02

Burgerzaken

7.736

14.302

-6.566

0

0

-6.566

T04

Overhead

4.957

253.126

-248.170

0

60

-248.110

T05

Treasury

1.659

-6.770

8.429

0

0

8.429

T061

OZB woningen

59.611

4.943

54.669

0

0

54.669

T062

OZB niet - woningen

111.646

1.167

110.479

0

0

110.479

T063

Parkeerbelasting

62.817

14.942

47.875

0

0

47.875

T064

Belastingen overig

1.731

485

1.246

0

0

1.246

T07

Alg. uitkering &gem.fonds

1.042.924

0

1.042.924

0

0

1.042.924

T08

Overige baten en lasten

5.944

-464

6.408

25.648

70.178

50.938

T09

Vennootschapsbelasting

0

250

-250

0

0

-250

1

Veiligheid

T11

Crisisbeheers.& Brandweer

0

34.691

-34.691

0

0

-34.691

T12

Openb. orde en veiligheid

5.691

40.975

-35.283

0

0

-35.283

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

T21

Verkeer en vervoer

12.464

111.032

-98.569

9.993

8.862

-99.700

T22

Parkeren

11.677

23.613

-11.936

0

1.339

-10.597

T23

Recreatieve havens

382

1.051

-669

0

0

-669

T24

Econom. havens&waterwegen

844

345

499

0

3

502

T25

Openbaar vervoer

2.072

4.229

-2.157

5.048

680

-6.525

3

Economie

T31

Economische ontwikkeling

313

18.247

-17.934

0

0

-17.934

T32

Fysieke bedrijfsinfrastr.

27.170

4.767

22.404

0

0

22.404

T33

Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

745

580

166

0

0

166

T34

Economische promotie

4.514

5.763

-1.249

0

0

-1.249

4

Onderwijs

T42

Onderwijshuisvesting

3.976

57.954

-53.978

0

2.665

-51.313

T43

Onderwijsbel.&leerlingzk.

19.244

52.840

-33.596

0

2

-33.594

5

Sport, cultuur en recreatie

T51

Sportbeleid en activering

500

7.981

-7.481

0

42

-7.439

T52

Sportaccommodaties

14.553

43.240

-28.687

0

2.524

-26.163

T53

Cultuurprs.,-prod.&-part.

0

55.311

-55.311

0

132

-55.180

T54

Musea

68

13.494

-13.426

0

0

-13.426

T55

Cultureel erfgoed

369

6.912

-6.544

0

40

-6.504

T56

Media

0

16.510

-16.510

0

0

-16.510

T57

Openb. groen & recreatie

65

35.448

-35.383

0

0

-35.383

6

Sociaal domein

T61

Samenkr.& burgerparticip.

47.570

137.666

-90.096

0

16

-90.080

T62

Wijkteams

0

56.527

-56.527

0

0

-56.527

T63

Inkomensregelingen

147.192

202.802

-55.610

0

0

-55.610

T64

Begeleide participatie

0

18.194

-18.194

0

0

-18.194

T65

Arbeidsparticipatie

350

26.453

-26.103

0

0

-26.103

T66

Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

6.079

-6.079

0

0

-6.079

T671

Maatwerkdienstverl. 18+

0

-218

218

0

0

218

T671A

Hulp bij het huishouden

1.714

15.464

-13.750

0

0

-13.750

T671B

Begeleiding (WMO)

0

29.624

-29.624

0

0

-29.624

T671C

Dagbesteding (WMO)

0

3.383

-3.383

0

0

-3.383

T671D

Overige maatwerkarrangeme

0

14.220

-14.220

0

0

-14.220

T672

Maatwerkdienstverl. 18-

0

-926

926

0

0

926

T672A

Jeugdhulp begeleiding

0

79.422

-79.422

0

0

-79.422

T673C

Jeugdhulp met verblijf ov

0

6.393

-6.393

0

0

-6.393

T674B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-

0

2.673

-2.673

0

0

-2.673

T681

Geëscaleerde zorg 18+

0

-5.467

5.467

0

0

5.467

T681A

Beschermd wonen (WMO)

4.663

99.009

-94.346

0

0

-94.346

T681B

Maatschappelijke- en vrou

0

37.752

-37.752

0

0

-37.752

T682

Geëscaleerde zorg 18-

0

12.738

-12.738

0

0

-12.738

T682A

Jeugdbescherming

0

270

-270

0

0

-270

7

Volksgezondheid en milieu

T71

Volksgezondheid

2.739

35.266

-32.527

0

117

-32.410

T72

Riolering

49.498

35.826

13.671

0

0

13.671

T73

Afval

68.930

52.030

16.900

0

0

16.900

T74

Milieubeheer

845

29.399

-28.553

141

3.135

-25.559

T75

Begraafpl. & crematoria

1.345

2.291

-946

0

0

-946

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

T81

Ruimtelijke ordening

869

11.395

-10.527

0

109

-10.417

T82

Grondexpl. niet bedr.ter.

178.859

182.679

-3.820

4.635

5.144

-3.311

T83

Wonen en bouwen

53.739

90.423

-36.683

13.971

14.302

-36.352

Totaal

1.963.089

2.013.003

-49.914

59.436

109.350

0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10