Financiën

Overzicht Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

In dit hoofdstuk laten we het verloop van de voorzieningen per programma zien. In de bijlage bij deze begroting wordt een nadere toelichting op de voorzieningen gegeven.

Belangrijkste uitgangspunten

 • Voorzieningen hebben een verplicht karakter en bevatten wettelijke bepalingen en restricties waardoor ze niet vrij te besteden zijn door de Raad.
 • De volgende categorieën voorzieningen mogen getroffen worden volgens de wettelijke bepalingen: 
  • Verplichtingen en verliezen: wanneer verplichtingen en verliezen verwacht worden waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten, moet een voorziening worden getroffen 
  • Risico’s: wanneer risico’s ontstaan door verwachte verplichtingen of verliezen, maar de omvang toch redelijkerwijs te schatten is, moet een risicovoorziening worden gevormd 
  • Egalisatie: een egalisatievoorziening dient om kosten verdeeld over meerdere begrotingsjaren, met de oorsprong in het huidige begrotingsjaar, gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren 
  • Toekomstige vervangingsinvesteringen: de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 
  • Middelen van derden: wanneer middelen van derden verkregen worden die specifiek besteed moeten worden, moet een voorziening worden getroffen. Voorschotbedragen vanuit de EU en de overheid zijn hiervan uitgesloten 
 • Voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen omdat de gemeente niet vrij over de middelen kan beschikken.
 • Minstens eenmaal per jaar wordt getoetst of de omvang van de voorziening overeenkomt met de verplichte uitgaven.
 • Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. 

Beleidskaders

Beleidsnota (inclusief link)  

Datum  

Inhoud  

Nota Reserves  

2019  

Verplichtingen van voorzieningen, en de verschillen tussen reserves en voorzieningen 

In onderstaande tabel worden de voorzieningen op programmaniveau per rubriek toegelicht.

 

x € 1.000

Saldo
01-01-2023

Mutatie 2023

Begroot saldo 01-01-2024

Mutatie 2024

Begroot saldo 01-01-2025

Mutatie 2025

Begroot saldo 01-01-2026

Mutatie 2026

Begroot saldo 01-01-2027

Mutatie 2027

Begroot saldo 01-01-2028

a

b

c=a+b

d

e=c+d

f

g=e+f

h

i=g+h

j

k=i+j

Ontwikkelen en Wonen voor iedereen

1.967

0

1.967

0

1.967

0

1.967

0

1.967

0

1.967

Kansrijk opgroeien

1.198

0

1.198

0

1.198

0

1.198

0

1.198

0

1.198

Verplichtingen en verliezen

3.165

0

3.165

0

3.165

0

3.165

0

3.165

0

3.165

Betrouwbare overheid

4.200

190

4.390

190

4.580

190

4.770

190

4.960

190

5.150

Aantrekkelijke en groene leefomgeving

1.667

0

1.667

0

1.667

0

1.667

0

1.667

0

1.667

Algemene Middelen en Overhead

5.761

0

5.761

0

5.761

0

5.761

0

5.761

0

5.761

Risico's

11.628

190

11.818

190

12.008

190

12.198

190

12.388

190

12.578

Duurzame bereikbaarheid

1.259

344

1.603

344

1.947

344

2.291

344

2.635

344

2.979

Aantrekkelijke en groene leefomgeving

4.535

12.943

17.478

13.343

30.821

13.343

44.164

13.343

57.506

13.343

70.849

Levendige en gezonde stad

7.590

10.623

18.213

10.623

28.836

6.058

34.894

6.058

40.952

6.058

47.010

Algemene Middelen en Overhead

42

0

42

0

42

0

42

0

42

0

42

Egalisatievoorzieningen

13.426

23.910

37.336

24.310

61.646

19.745

81.391

19.745

101.135

19.745

120.881

Aantrekkelijke en groene leefomgeving

18.276

0

18.276

0

18.276

0

18.276

0

18.276

0

18.276

Toekomstige vervangingsinvesteringen

18.276

0

18.276

0

18.276

0

18.276

0

18.276

0

18.276

Ontwikkelen en Wonen voor iedereen

23.739

0

23.739

0

23.739

0

23.739

0

23.739

0

23.739

Duurzame bereikbaarheid

97

-10

87

-10

77

-10

67

-10

57

-10

47

Aantrekkelijke en groene leefomgeving

951

161

1.112

161

1.273

161

1.434

161

1.595

161

1.756

Toekomstbestendige economie

63

0

63

-63

0

0

0

0

0

0

0

Van derden verkregen middelen

24.850

151

25.001

88

25.089

151

25.240

151

25.391

151

25.542

Totaal Voorzieningen 

71.345

24.251

95.596

24.588

120.184

20.086

140.270

20.086

160.355

20.086

180.442

 

De toelichting op de voorzieningen is te vinden in de bijlage toelichting voorzieningen .

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10