Programma 's

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

We werken aan een gezonde en prettige omgeving als je de deur uitstapt.

Portefeuillehouder(s): Linda Voortman; Susanne Schilderman; Rachel Streefland en Eva Oosters 

Financiën programma

De baten in dit programma zijn 135 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit: 

  • Opbrengsten uit de Afvalstoffenheffing (60 miljoen euro)
  • Opbrengsten uit Rioolheffing (49 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 231 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit: 

  • Onderhoudskosten voor onder andere openbare ruimte, wervengebied, water- en rioleringssysteem, containers afvalinzameling, gronden en terreinen (bodemverontreiniging), schoonhouden openbare ruimte (110 miljoen euro)
  • Personele lasten (61 miljoen euro)
  • Investeringen in watersysteem, rioleringssysteem en luchtkwaliteit (21 miljoen euro) 
  • Overig kosten onder andere afvalverwerkingskosten, energielasten, kwijtschelden belastingen en betaalde subsidies (39 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 0,099 miljoen euro onttrokken en 0,141 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Baten & lasten

134.846

6,9 %

230.938

11,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10