Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

Het sturen op en beheersen van de bedrijfsprocessen is de primaire verantwoordelijkheid
van het college. De raad moet zich wel een oordeel kunnen vormen over de inrichting en het functioneren van de bedrijfsvoering. De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens van de gemeente Utrecht ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10