Programma 's

Veilige stad

Dit programma is gericht op het werken aan een leefbare en veilige stad voor iedereen.

Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma

Financiën programma

De baten in dit programma zijn 5,6 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit  (3,5 miljoen euro).
  • Subsidie Re-integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) (0,8 miljoen euro).
  • Leges en Vergunningen (0,8 miljoen euro).
  • Subsidie Versterkingsgelden Lokale Aanpak (0,5 miljoen euro).

De lasten in dit programma zijn 73,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Gemeenschappelijk Regeling Veiligheid Regio Utrecht (32,4 miljoen euro)
  • Apparaatslasten (17,9 miljoen euro)
  • Middelen Grenzen stellen en Perspectief bieden (6,5 miljoen euro, inclusief subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit 3,5 miljoen euro)
  • Subsidie Jongerenwerk en Veiligheid (5,2 miljoen euro)

In dit programma vinden er geen mutaties in de reserves in 2024 plaats.

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

De specifieke uitkering Preventie met gezag loopt van 2022-2025. Dit is zowel aan de baten als de lastenkant zichtbaar.

Baten & lasten

5.607

0,3 %

73.185

3,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10