Programma 's

Betrouwbare overheid

Risico

Maatregel

Rijksbelangen kunnen soms haaks staan op de regionale belangen. Wanneer we de Utrechtse belangen niet goed vertegenwoordigen kan het zijn dat we minder financiële middelen voor onze opgaven krijgen zoals bv jeugdzorg of de mobiliteitspropositie. Dan kunnen we onze ambities voor kwaliteit van jeugdzorg of woningbouw niet realiseren.

We bepalen een strategie met prioriteiten voor belangenbehartiging en goed relatiebeheer (Ministeries, Kamerleden) en werken sterke proposities uit.

Met ongelijk investeren maken we in onze ambities keuzes die op gespannen voet kunnen staan met wat bewoners, ondernemers en organisaties willen voor hun buurt of wijk waardoor die het idee kunnen krijgen dat de gemeente niets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden.

We zijn aan de voorkant helder over kaders en verwachtingen en vertellen en leggen uit wat we wel en niet uit de participatie meenemen in onze besluiten.

Niet, niet goed, niet tijdig kunnen leveren van informatie en/of dienstverlening door acute incidenten / calamiteiten,  zoals: uitvallen van ICT-systemen, ontoegankelijkheid gebouw en landelijke ontwikkelingen

Een actueel business continuïteitsplan (BCP) waarin beschreven is welke acties we ondernemen als het risico zich voordoet.

Niet, niet goed, niet tijdig kunnen leveren van informatie en/of dienstverlening door onvoldoende beschikbare personele capaciteit (kwalitatief en/of kwantitatief) om de veranderende vraag door onder andere de veranderende samenstelling van de populatie en ondermijnende criminaliteit, aan te kunnen.

Actieve arbeidsmarktstrategie gericht op uitbreiding van de vaste formatie ten opzichte van de flexibele schil en investeren in opleiding en training voor de werknemers. 

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10